پلنت های گندزدا و غیرفعال ساز شرکت ENVIROCHEMIE  اغلب در صنایع بیوتکنولوژی و علوم زیستی به کار برده می شوند. برای مثال در آزمایشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان ها و صنایع دارویی از پبنت ها غیرفعال ساز شیمیایی و حرارتی استفاده می شود.

اسکرول به بالا