یکی از زمینه های تخصصی اشـتادلر پیش-جدا سازی (Pre-Sorting ) بطـری ها برای پلنت های شستشو است. تجربه عمیق اشتادلر باعث می شود که بالاترین خلوص در خروجی پایانی به دست آید به طوری که برای فرایندهای بعدی همه موارد آماده باشد. پلاستیک های ترکیــبی پرس شــده و ترکیــبات پــرس نشــده بطـــری های پلاسـتیکی، در چارچوب سورتینگ بطری های پلاستیکی پردازش می شوند.

اسکرول به بالا