پلنت های غشایی Envopur به وسیله فرایند های مختلفی از جمله میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس آب های صنعتی را تصفیه می کنند. از این سیستم ها برای کاربرد های مختلفی از جمله تصفیه آب پروسس، بازیابی آب، تغلیظ منابع، بازیابی آب استفاده شده برای آبکشی، تعمیرات و نگهداری حمام های آبی، جداسازی انتخابی مواد و تصفیه پساب استفاده می شود. بر اساس نیاز مشتری شرکت ENVIROCHEMIE سیستمی که منطبق با سیستم مشتریان باشد را پیشنهاد و آماده می کند. در بیشتر موارد پیشنهاد می شود سیستم های غشایی با سیستم های فیزیکی-شیمیایی یا زیستی ترکیب شوند.

اسکرول به بالا