کارخانه های ســـوخت مشتق شده زباله اشـــتادلر به طور حـــرفه ای ضایعات تجاری و همچنین زباله های از پیش طبقه بندی شده حاوی پلاسـتیک را پردازش می کنند، که در خدمت تولید سوخت های مشتق شده زباله با کیفیت بالا برای تولید سیمان است. سوخت های مشتق شده برای تولید سیمان باید کیفیت بالا و با ثبــاتی داشته باشند. بنابراین کارخانه های اشتـــادلر ترجیحا از فــرآینــدهای جــداســازی مکانیکی اســتفاده می کنند. از اولـــین کارخانه در ســـال 2005 تا به امــروز، اشـــتادلر تـــعداد ده کارخــــانه ســـوخت مشـــتق از زباله را راه انـــدازی کـــرده است که  همـــگی بیـــش از انتـــظـــاراتراضی کننده هستند.

 

اسکرول به بالا