پسماند تجاری شامل دامنه عظـــیمی از محصولات متـــفاوت است و شـــامل مـــواد و جامدات با حجم های متفاوت و چگالی به نسبت بالا می شود. این بدان معناست که فشــار زیادی بر روی ماشین آلات استفاده شده قــرار می گیـرد. اما این موضــوع بــرای دستگاه های اشـــتادلر که از اســـتاندارد های بالایی برخـــوردار می باشـــند به آســـانی قابل حل است. کارخانه های سورتینگ پسماند تجاری اشتادلر تمام جامدات و موادی که در صنایع تولید می شوند را جداسازی می کنند.

اسکرول به بالا