فرایند های هوازی و بی هوازی سیستم BIOMAR برای حذف آلودگی های معمول آلی از خروجی صنایع غذایی، نوشیدنی، دارویی، شیمیایی و کاغذ استفاده می شود. این سیستم به خصوص برای فرایند های زیستی همگام سازی و بهینه شده است.

اسکرول به بالا