تفکیک کننده های بالستیــک جهت جداسازی مواد حجــیم و 3 بعدی از مواد 2 بعـدی مورد اســـتــفاده قـــرار می گیــرند. تاکنــون بیـــش از 750 دســـتگاه از این نــوع توســـط شرکت اشتادلر تولید ودر سراسر دنیا نصب و راه اندازی شده است.

خصوصیات برجسته تفکیک کننده های بالستیک:

  • جداسازی مواد غلطنده و سنگین مانند بطری ها، سنگ، چوب، قوطی ها و قطعات فلزی
  • جداسازی مواد تخت و سبک مانند فیلم ها، منسوجات، کاغذ، مقوا و الیاف
  • قابلیت جمع آوری مواد زیرسرندی
  • مجهز به سیستم NIR
  • جداسازی زودهنگام شیشه
  • رانـــدمان انـــرژی بـــالا
اسکرول به بالا