ارتباط با شرکت

با ما در ارتباط با شید

info@iranstick.com

 • شماره های بخش نساجی
 • شماره های بخش تایر، تصفیه آب و بازیافت
 • بخش نساجی
 • بخش تایر
 • بخش بازیافت
 • بخش تصفیه آب
 • 88550468 – 021 | 88553278 – 021
 • 88722562 – 021 | 88722621 – 021
 • textile@iranstrick.com
 • tiregroup@iranstrick.com
 • recycling@Iranstrick.com
 • watertreatment@iranstrick.com

اسکرول به بالا